รุกสยาม ในพระนามของพระเจ้า Morgan Sportès

ISBN:

Published:

Paperback

716 pages


Description

รุกสยาม ในพระนามของพระเจ้า  by  Morgan Sportès

รุกสยาม ในพระนามของพระเจ้า by Morgan Sportès
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 716 pages | ISBN: | 6.25 Mb

นีคือนวนิยายทีสะทอนภาพประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเดจพระนารายณมหาราชเมือ 300 กวาปีกอนไดอยางแจมชัด จากการศึกษาคนควาอยางหนักของ มอรการ สปอรแตซ นักเขียนชาวฝรังเศส โดยไดถายทอดผานสำนวนแปลของ รศ.ดร.กรรณิกา จรรยแสง ทีทำใหหนังสือเลมนีเตมไปดMoreนี่คือนวนิยายที่สะท้อนภาพประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อ 300 กว่าปีก่อนได้อย่างแจ่มชัด จากการศึกษาค้นคว้าอย่างหนักของ มอร์การ สปอร์แตซ นักเขียนชาวฝรั่งเศส โดยได้ถ่ายทอดผ่านสำนวนแปลของ รศ.ดร.กรรณิกา จรรย์แสง ที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยอรรถรสทางภาษาที่สมบูรณ์ผู้อ่านจะได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวชะตากรรมพิพักพิพ่วนชวนหัว ของสมณฑูตตะวันตกในชุดเครื่องทรงเต็มยศ และสารพัดลูกล่อลูกชนหมายยึดสยามเป็นอาณานิคม แต่กลับถูกซ้อนกลตลบหลังโดยเหล่าขุนนางตัวร้ายที่ยกออกมาประชันกันอย่างถึงพริกถึงขิง โดยคุณจะได้เห็นภาพบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ลุกออกมาโลดแล่นบนหน้ากระดาษราวกับมีชีวิต ทั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ออกญาวิไชเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) บุรุษปริศนาเชื้อชาติกรีกและท้าวทองกีบม้าผู้ภรรยา พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชฑูต เดอ ลาลูแบร์ บาทหลวงกีย์ ตาชารด์ และสมเด็จพระเพทราชา กบฏผู้กอบกู้แผ่นดินสยาม ร้อยเรียงเรื่องราวด้วยถ้อยภาษาเปี่ยมชั้นเชิง ซึ่งจะตอกตรึงให้เกิดอารมณ์ร่วมในทุกเหตุการณ์ราวกับได้เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดด้วยตนเองEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "รุกสยาม ในพระนามของพระเจ้า":


dziennikifadera.pl

©2009-2015 | DMCA | Contact us